25 Juli 2024

Kepala Sekolah

Lilik Rukisworo, S.Pd., M. M.
Pembina Tk. I
NIP 19731126 199803 1 006

Wakil Kepala Sekolah

Bidang Kurikulum

Dini Fithria Nurul Aisyah, S.Si.
NIP 19770921 201407 2 002
Mengajar mata pelajaran Biologi

Bidang Kesiswaan

Drs. Suharto, M.Pd.
NIP 19670706 199302 1 004
Mengajar mata pelajaran Sosiologi

Bidang Humas

Dra. Merie Margaretha Gerda Kakisina
NIP 19651014 199303 2 006
Mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia

Bidang Sarana dan Prasarana


Yudhanto, S.Pd.

NIP 19691224 200801 1 008
Mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia